Truro City 2 4 St Blazey
21st September 1999 at 7:30pm
Treyew Road
J.S.W.L

Truro City 2v4 St Blazey

Hooper 2

Waddell 2