St Blazey W O Westbury
29th September 1999 at 7:30pm
Blaise Park
F.A Vase

St Blazey v Westbury.

Walkover for St Blazey.