St Blazey 4v3 St Stephens Borough

St Blazey continue to push forward.